Statistieken

Artikelen bekeken hits
902245

Home

Nieuwsflits ANV

In deze nieuwsflits staan de eerste indrukken van onze veldmedewerkers over het weidevogelseizoen van Wieringen tot aan de Mijzen. Daarbij een voorzichtige start van de akkervogels. Voor uitgebreider nieuws, ook over de eerste BTS tellingen, kunt u op onze website www.anvhollandsnoorden.nl bij Nieuws terecht. In deze nieuwsflits staan de eerste indrukken van onze veldmedewerkers over het weidevogelseizoen van Wieringen tot aan de Mijzen. Daarbij een voorzichtige start van de akkervogels. Voor uitgebreider nieuws, ook over de eerste BTS tellingen, kunt u op onze website www.anvhollandsnoorden.nl bij Nieuws terecht.

  • Weidevogelseizoen 2017 van Opmeer naar Enkhuizen (Marco van der Lee)

  • Wisselvallig Weidevogelseizoen op Wieringen en rondom Schagen (Herman Vos)

  • De snelle lente van 2017 (Jan Zijp)

Weidevogelseizoen 2017 van Opmeer naar Enkhuizen                                    Tekst: Marco van der Lee

De vroegste kievit kuikens zijn recent weggevlogen, maar de aantallen zijn laag. Kennelijk was er een tekort aan voedsel, ook in bollenpercelen. Van vogels die in april zijn gaan broeden, zijn ook weinig kuikens terug te vinden. Kennelijk ook een tekort aan voedsel, ondanks dat deze kuikens geen koud weer hebben meegemaakt.

Wat dat betreft doen grutto’s het beter, maar deze kuikens zijn veel sterker dan die van de kievit.

Ook van deze soort zie ik hier en daar kuikens opvliegen, maar er moeten nog meer volgen. De gezinnen concentreren zich meestal sterk op de percelen met een maaidatum en sinds kort zie ik ze ook op hergroei percelen. Concentraties zijn aanwezig nabij Oosterdijk, Bennemeer, Sijbekarspel en vooral in de Mijzen.

Predatie

Ook dit jaar raakten gebieden ontvolkt, waarschijnlijk ten gevolge van predatie door vossen.

Frustrerend als je ziet dat daar geen kuiken groot komt. Dit is het geval aan de Veereweg, Oostwoud, delen van de polder Schellinkhout en delen van Beetskoog.


scholekster, foto Hanneke de Boer

 Het is nog even afwachten hoe het de scholeksters vergaat. Veel nesten zijn al uit, maar er zijn ook paren die net beginnen met broeden op eerder gemaaid grasland. Nesten beschermen is vrij gemakkelijk; maar het gaat erom dat de kuikens groot worden.

 

Wisselvallig Weidevogelseizoen op Wieringen en rondom Schagen                          Tekst: Herman Vos

Tot op heden blijkt het weidevogelseizoen uiterst wisselvallig te verlopen. Veel telgebieden hebben dit seizoen erg te lijden van legselpredatie. Op Wieringen is het predatiepercentage op legsels maar liefst 30% (voorlopig). In het oostelijk deel van Wieringen zijn in een kort tijdsbestek bijna alle nesten verdwenen. Vooral het in korte tijd plunderen van veel nesten in een tijdsbestek van één of twee nachten betekent vaak dat Reintje een bezoek heeft gebracht.

Ook de overlast van kauwen is op Wieringen een groot probleem. Wieringen beleeft sowieso al een matig seizoen omdat in de vestigingsfase van het weidevogelseizoen al veel minder broedparen kieviten zijn waargenomen. En daarna volgde een gortdroog voorjaar, waardoor nauwelijks insectenleven is ontstaan. Insecten, die zo hard nodig zijn voor de kuikens.

Rondom Schagen. Het blijkt dat in de telgebieden Zijpepolders en het Keinsmerwiel nauwelijks legselpredatie heeft plaats gevonden, gezien de verhouding broedparen geteld eerder in het seizoen en het aantal ouderparen met kuikens.

Westerlanderkoog en Keinsmerwiel positief

De Westerlanderkoog blijkt dit seizoen voor de kievit, grutto en tureluur zeer goed te zijn.

Wim Tijsen, vrijwilliger op Wieringen en tureluuronderzoeker, heeft vastgesteld dat ieder kievitpaar gemiddeld 2 kuikens heeft grootgebracht. En van de 22 broedparen grutto’s hadden er op 3 juni 18 ouderparen kuikens!!!

In en rondom het Keinsmerwiel is het seizoen goed verlopen. Broedende kluten, visdieven, slobeenden en veel alarm van gruttogezinnen met kuikens.

De Westerlanderkoog blijkt dit seizoen voor de kievit, grutto en tureluur zeer goed te zijn.

Wim Tijsen, vrijwilliger op Wieringen en tureluuronderzoeker, heeft vastgesteld dat ieder kievitpaar gemiddeld 2 kuikens heeft grootgebracht. En van de 22 broedparen grutto’s hadden er op 3 juni 18 ouderparen kuikens!!!

Tureluurs in de sloot bij Grote Sloot


foto Hanneke de Boer
Ook bij firma Sneekes, Vof de Boer en Kaasmakerij Utopia werden maar liefst 5 gruttogezinnen met kuikens geteld tijdens een quickscan inventarisatie met vrijwilligers.

Groot probleem waren de tientallen kauwen die constant weggejaagd moesten worden door de ouderparen. Eén tureluurgezin had hier geen last van. Hun drie kuikens liepen druk foeragerend over het eendenkroos in de sloot. Blijkbaar was hier voedsel zat. Wanneer er gevaar dreigde was een korte alarm roep van de ouders voldoende aanleiding voor de pullen om in de onderkant van de sloot dekking te zoeken.

Paapjes op de vogelakker bij Piet Klaver

Tijdens een inventarisatieronde met vrijwilligers Kors Jan en Ada Engel in de prachtig bloeiende vogelakkers van Piet Klaver op Wieringen werd op 14 mei een stel paapjes gesignaleerd. Het paapje is een rode lijst soort, het aantal broedparen in Nederland wordt geschat op 300 - 400. In Noord-Holland is tussen 2012 en 2014 maar één keer een broedgeval waargenomen. We hopen natuurlijk dat dit stel paapjes zich vestigt. Op 14 mei is nog steeds doortrek mogelijk. We wachten af.

 
paapje

Veldleeuweriken in de Zijpepolder

Tijdens een gebiedsdekkende inventarisatieronde in de percelen van de familie Huiberts waar op biologische wijze bollen worden geteeld werden buiten de territoria van scholekster, kievit, patrijs en gele kwikstaart 13 territoria van de veldleeuwerik waargenomen. Fantastisch dat deze percelen zo aantrekkelijk zijn voor vele akkervogels.                                                                                                                                                                                 

De snelle lente van 2017                                                                                                   Tekst: Jan Zijp

Het feest is begonnen: gras groeit, kievit zit, grutto brult erover heen, de tureluur komt een beetje stiekempjes kijken. Dit jaar was het droog en lang koud en kon je merken dat de zuidelijken bijna letterlijk hun ei inhielden. Een gebrek aan voedsel misschien, Ze moeten immers voordat ze gaan broeden een vetrandje hebben. Misschien was dat wel het opvallendste van dit jaar, jonge kieviten en de grutto’s en tureluurs leken er later aan te willen beginnen. En toen meteen een paar hele warme dagen een groeispurt voor het gras. Opeens lijkt het te hard te gaan, de kracht van de groei van het voorjaar overvalt me altijd, het is alweer nu alweer juni.

 Leuke verrassingen: ik zag hier en daar zomertalingen, op meerdere plekken zingende graspiepers, een zingende veldleeuwerik tussen de tulpen, een trekkende tapuit op een paaltje, ik zag meer jongen en de verbazing over die slimme tuutjes.

Teleurstellingen waren er ook; zoals een dode ransuil op de A.C.de Graafweg, lege weilanden ook, vossenwerk?! Ik hoorde veel verhalen over die verschrikkelijke meeuwen en kraaien. Misschien handig om ons te realiseren dat zij ook predatoren zijn en één van de natuurwetten is: eten en gegeten worden.  Het zijn natuurlijk ook slimme jongens, die daar zijn, waar er ook wat te halen valt; of dat nu de bodemfauna is die omhoog komt door een mestimpuls of de paniek van een paar grutto’s die hun jongen verdedigen.  Vroeger waren ze ook niet met zoveel, hoor ik weleens. Nee, toen werd er door de mens veel ingegrepen en was de wetgeving anders. We keken toen niet op van een jager met geweer op de fiets door het dorp. Maar ook de bedrijfsvoering is nu heel anders, sneller geworden. 

Precies zoals het voorjaar: dat ook dit jaar weer veel te snel voorbijging.